Condicions generals del contracte de transports

Aquestes Condicions generals del contracte de transport (d'ara endavant, «Condicions generals») estableixen les condicions per les quals es regeixen els serveis de transport ferroviari de viatgers d'Alta Velocitat d'àmbit nacional duts a terme per INTERMODALIDAD DE LEVANTE, S.A. (d'ara endavant, «ILSA» o «l'EMPRESA»), així com altres serveis complementaris que es prestin. 

Per garantir la seguretat dels seus clients, l'EMPRESA disposa d'un sistema de gestió de seguretat pel qual ha rebut el Certificat de Seguretat com a empresa ferroviària que compleix els requisits exigibles. Així mateix, els vehicles i el personal de l'EMPRESA disposen de les autoritzacions, certificats i habilitacions necessaris per desenvolupar les seves funcions. També es disposa d’un Pla d'assistència en cas d'accident. 

Aquestes Condicions generals estan disponibles i es poden consultar a les Oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo), al lloc web www.iryo.eu, a l'aplicació mòbil, al Call Center, al portal d’agències de viatge, així com a altres canals de distribució autoritzats per l'EMPRESA.     

 1. Contracte de transport

  Per mitjà del Contracte de transport, l'EMPRESA es compromet a transportar el client i l'equipatge segons les condicions generals, amb el pagament previ del preu de compra, excepte els menors de 4 anys, des de l'estació d'origen fins a l'estació de destinació.

  Les condicions de transport s'apliquen exclusivament als viatges fets amb l'Empresa. Aquestes condicions no s’apliquen als bitllets de Rodalies o a altres tipus de transports/serveis que ofereixi l'EMPRESA i que siguin operats per una altra empresa; s'aplicaran els títols IV, VI i VII de les Regles CIV, pel que fa a la responsabilitat del transportista, a l'exercici dels drets per part dels viatgers i a les relacions entre transportistes.

 2. Títol de transport

  El títol de transport o bitllet és el document que formalitza el contracte de transport entre l’EMPRESA i el viatger. És un títol de transport electrònic amb codi Aztec que es pot presentar en un document de paper imprès o bé en un dispositiu digital.

  Els clients amb un títol de transport que els habiliti per viatjar podran utilitzar el servei de transport ferroviari que es presti d'acord amb la Llei del sector ferroviari vigent (actualment, Llei 38/2015, de 29 de setembre). Els infants menors de 4 anys que no ocupin plaça, no necessiten títol de transport. 

  Contingut del títol de transport

  El títol de transport expressarà, com a mínim, les dades següents:

  a)  La determinació de l’empresa o empreses ferroviàries que s’encarregaran del transport 
  b)  L'origen del viatge i l’hora de sortida. 
  c)  La destinació i l'hora d'arribada. 
  d)  Els transbordaments que es puguin produir amb canvi de tren, especificant lloc i hora. 
  e)  El cotxe, la classe i el número de plaça. 
  f)  El pes i volum de l’equipatge admès. 
  g)  El preu del transport, especificant que inclou totes les taxes. 
  h)  La informació sobre les assegurances que el servei té cobertes.
  i)  L'hora límit de presentació als controls de seguretat per a l'accés als vehicles de transport, si ho establís l'administrador d'infraestructures ferroviàries.
  j)   La submissió a les Regles Uniformes (CIV). 

  Validesa del títol de transport

  Els títols de transport o bitllets seran nominatius i s'emetran per al tren, servei i data determinats i amb plaça designada

  Per ser admès, el client haurà de tenir un bitllet vàlid per al tren i el servei que utilitzarà, amb tota la informació necessària per definir el contingut del títol de transport. Els bitllets són vàlids per al dia, tren i servei que hi figuren.

  És necessari que s’identifiqui el client al principi del trajecte. En cas de robatori, pèrdua o destrucció del títol de viatge, està permès emetre un duplicat prèvia identificació del viatger.
                         
  El bitllet és personal i intransferible. La seva titularitat no es podrà canviar i, en cas que el client no pugui viatjar, haurà de procedir a la seva anul·lació segons les condicions d’anul·lació contractades.

  No es consideraran vàlids els títols de transport que mostrin deterioraments, esmenes o raspadures, o que estiguin plastificats.

 3. Informació sobre el viatge

  Informació prèvia al viatge

  The following information will be provided by the COMPANY upon request by the traveller:

  • Condicions generals aplicables al contracte.
  • Horaris i condicions del viatge més ràpid.
  • Horaris i condicions de totes les tarifes disponibles, que indiquin de manera destacada les tarifes més barates.
  • Accessibilitat, condicions d’accés i disponibilitat d’instal·lacions a bord per a persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda. 
  • Disponibilitat de capacitat per a bicicletes i condicions d’accés. 
  • Seients o places disponibles a les diferents classes existents. 
  • Activitats que puguin pertorbar o retardar els serveis (planificats i en temps real).
  • Disponibilitat d'instal·lacions a bord, inclosos el wifi i els lavabos.
  • Disponibilitat de serveis a bord, inclosa l'assistència als viatgers que presta el personal de l'EMPRESA.
  • Informació prèvia a la compra que indiqui si el bitllet o els bitllets constitueixen un bitllet combinat.
  • Procediments per recuperar l'equipatge extraviat.
  • Procediments per presentar reclamacions.

  Informació durant el viatge

  TDurant el viatge, l'EMPRESA facilitarà als viatgers la informació següent:

  • Serveis i instal·lacions a bord pròpies de cada tren, inclòs el wifi.
  • Parada a les estacions. 
  • Pertorbacions i retards (planificats i en temps real)
  • Principals serveis d’enllaç de l’EMPRESA.
  • Qüestions obligatòries de seguretat.

 4. Ofertes de serveis

  L'EMPRESA disposa de diverses àrees diferenciades a bord dels trens en funció de les quals determina el servei comercial que ofereix. A través dels canals de venda, s’informarà els clients de les prestacions de cada servei.

  La modalitat de compra és la següent:

  • Bitllet individual: segons l'oferta disponible.

  Els títols de transport són vàlids per al dia, tren, nivell de servei i plaça que hi figuren.  Seran d’aplicació els descomptes establerts a la legislació vigent sobre Famílies nombroses i els viatgers hauran d’acreditar la seva condició de beneficiaris en el moment de la compra mitjançant els títols oficials expedits per l’administració competent. 

 5. Canals de compra

  El client pot adquirir els bitllets a les oficines de les estacions (Cases Iryo), als venedors autoritzats, a través del lloc web www.iryo.eu, a l'aplicació mòbil i per qualsevol altre canal o eina tecnològica que serà identificada i autoritzada per l'EMPRESA per garantir-ne la màxima distribució.

  El client haurà de comprovar les dades del bitllet en el moment de l’expedició: data del viatge, origen i destinació, tren, classe, servei i import, i aquests s'ajustin al que demana. Les reclamacions sobre els bitllets emesos i els imports s'hauran de fer en aquell moment i no s'acceptaran reclamacions posteriors.

  Als punts de venda propis de l’EMPRESA s’indicarà, de forma visible, l’horari d’expedició.

 6. Anul·lació

  Qualsevol bitllet emès podrà anul·lar-se en les condicions que es recullen a continuació, tret que es limiti o s’exclogui a les condicions específiques a què el bitllet està subjecte.

  Les anul·lacions estan permeses amb una penalització segons les condicions del tipus de bitllet que el client hagi comprat i la devolució es farà en el mitjà de pagament utilitzat per a la compra, per exemple targeta bancària, o per mitjà d’un voucher d'aquest import de forma automàtica al correu electrònic definit durant el procés de compra. La sol·licitud de devolució s'ha de fer en el termini màxim de (7) dies des de la sol·licitud d'anul·lació. L'EMPRESA no es fa responsable dels retards que siguin responsabilitat de les emissores de les targetes bancàries dels clients. Això no obstant, es poden establir condicions especials d'anul·lació per a certs tipus de bitllet.

 7. Pagament

  El pagament de l'import dels bitllets, així com de qualsevol dels serveis accessoris que ofereix l'EMPRESA, s'efectuarà únicament per mitjans de pagament electrònics, d’acord amb les recomanacions sanitàries derivades de la pandèmia del COVID-19.

 8. Serveis complementaris

  Luggage

  Té consideració d'equipatge qualsevol embalum de mà que porti el client, que sigui fàcil de transportar i destinat al viatge. 

  Es poden portar fins a 3 peces d’equipatge sempre que es col·loquin en l’espai posat a la seva disposició sense que interfereixi amb les mesures de seguretat a bord del tren. El client ha de col·locar adequadament l’equipatge que porti amb si, per evitar possibles danys o molèsties als altres viatgers, desperfectes al material, sent de la seva exclusiva responsabilitat la vigilància dels mateixos. 

  Aquestes 3 peces poden ser: 
  -    2 embalums amb una mida màxima de 85x55x35cm.
  -    Bossa de mà amb una mida màxima de 36x27x15cm.

  El pes total de les 3 peces no pot excedir els 25 kg en total.

  L’EMPRESA pot aplicar una altra franquícia d’equipatge diferenciada per a serveis contractats amb condicions comercials específiques, on s’indicarà expressament la franquícia d’equipatge aplicable per a aquest tipus de tarifa

  Bicicletes i patinets

  Cada client podrà portar una bicicleta o patinet elèctric sempre que estiguin desconnectats, desmuntats i continguts en una bossa degudament tancada. Les bicicletes hauran de tenir els pedals degudament plegats i el manillar girat de com a mínim 90 graus. En ambdós casos, les dimensions no han d’excedir 90x120x40cm i no s’ha de causar perill o molèsties a altres viatgers.

  S'admetrà una bicicleta per cotxe.

  El transport de la bicicleta i dels patinets serà gratuït. 

  La càrrega, custòdia i descàrrega de les bicicletes seran efectuades pels portadors. El client que porti una bicicleta o un patinet haurà de tenir-ne la cura necessària en tot moment per garantir la seguretat i comoditat de la resta de viatgers i serà el responsable dels possibles danys que es puguin produir al tren i a tercers. La custòdia i la vigilància d'aquests serà responsabilitat exclusiva dels seus portadors.

  Mascotes o animals domèstics

  Es permet com a màxim per persona una mascota o animal domèstic de 10 kg o menys.

  Les mascotes hauran de romandre dins del seu transportí durant la totalitat del transcurs del viatge. El transportí ha de tenir unes mesures que no sobrepassin les següents: 60x35x35cm

  Hauran d’anar identificades amb el seu xip corresponent i degudament documentada. (Sistema d’Identitat Individual d’Animals, SIIA) i amb la cartilla sanitària actualitzada. La mascota haurà d’estar vacunada i desparasitada segons la normativa d’origen i destí del viatge. La custòdia i vigilància de les mascotes o animal domèstic serà exclusiva responsabilitat dels seus amos / portadors. 

  El transport de la mascota tindrà un cost addicional i haurà de contractar-se de manera prèvia al viatge.

  Els assistents podran traslladar l’animal i al seu amo a una altra part del tren a petició d’un altre viatger, o prendre les mesures que consideri adequades a les circumstàncies si considera que s’està produint un conflicte, molèstia o amenaça.

  Els gossos guies i d’assistència no tenen cost addicional ni estan subjectes a limitacions de pes o transport, podent viatjar al costat del seu propietari. 

  Cotxets de nadó

  Es permeten dos cotxets per bitllet a bord dels trens, amb un màxim de 2 cotxets per cotxe. Els cotxets hauran d’anar plegats i s’hauran d’ubicar a l’espai dedicat a aquesta finalitat. S’haurà d’informar-ne en el procés de compra.

 9. Equipatge prohibit a bord dels trens

  Queda prohibit el transport d'embalums amb materials perillosos, com ara explosius, productes inflamables, químics o tòxics, radioactius, bioquímics o corrosius. 

  Es prohibeix transportar armes sense llicència ni document de pertinença. També queden prohibits els productes destinats al comerç majorista, estupefaents i substàncies il·legals.

 10. Responsabilitat de l'equipatge

  El client haurà de col·locar l’equipatge adequadament als llocs destinats per fer-ho, evitant causar possibles danys o molèsties a la resta de viatgers i al personal a bord dels trens, així com desperfectes al material o pertorbar l'operativa ferroviària. La vigilància del seu equipatge és responsabilitat exclusiva del client.

 11. Menors

  Els nadons i nens de 0 a 3 anys complerts en el moment del primer embarcament viatjaran de forma gratuïta sense ocupar plaça. Per a ells, hi ha canviadors per a nadons en tots els banys del tren.
          
  Els nens d’entre 4 i 13 anys viatjaran amb un preu reduït segons la tarifa destinada a menors disponible en els canals de venda. 

  Els menors d’entre 14 i 18 anys pagaran la tarifa estàndard. 

  L’empresa no ofereix un servei de viatge de menors sense acompanyament. Els menors de 18 anys hauran de viatjar sempre acompanyats d’un adult. 

  Els menors viatjaran sempre sota la responsabilitat dels seus pares o tutors legals.

 12. Persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda

  Accessibilitat

  Segons la normativa aplicable, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (d'ara endavant, «ADIF») s'encarrega d'assegurar l'accés a les estacions i àrees d'embarcament a les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda, perquè puguin embarcar i desembarcar del tren.

  Els espais previstos per a usuaris de cadires de rodes als trens de l’EMPRESA estan estrictament reservats per a ells.

  Assistència a les estacions

  1. Comunicació i informació:

  L'EMPRESA facilita, a les persones amb discapacitat i a les persones amb mobilitat reduïda, informació sobre l'accessibilitat dels serveis ferroviaris oferts, així com les condicions d'accés al material rodant i les instal·lacions a bord del tren.

  2. 2- Accessibilitat i necessitat d'acompanyament:

  Segons la normativa aplicable, ADIF, en qualitat d'administrador de la infraestructura ferroviària i en particular de les estacions, s'encarrega d'assegurar l'accés de les persones amb discapacitat i persones amb mobilitat reduïda a les estacions i àrees d'embarcament, de manera que aquestes puguin embarcar al tren que surt i desembarcar al que entra. Per part seva, l'EMPRESA, a través dels serveis contractats amb ADIF, assegura l'embarcament i desembarcament dels trens i, a l’interior, l'accessibilitat als seus serveis i equipament a bord. L'EMPRESA col·labora amb ADIF perquè les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda gaudeixin del viatge amb seguretat i amb els drets que la legislació els atorga.

 13. Objectes perduts

  L’EMPRESA no té una oficina per dipositar els objectes perduts en els trens. No obstant això, els assistents de l’EMPRESA s’encarregaran de portar-los en acabar el viatge al punt d’objectes perduts d’ADIF. 

  A partir d’allà, els encarregats d’ADIF seran els responsables de la custòdia i gestió dels objectes. El procés de recuperació de l’objecte perdut es podrà realitzar conforme al procediment d’ADIF elaborat a l’efecte.

 14. Cancel·lacions, interrupcions, retards

  Cancel·lacions

  S'entén per cancel·lació del viatge la impossibilitat d'iniciar-lo en les condicions que es preveien al títol de transport.

  En cas que l'EMPRESA cancel·li un viatge programat, aquesta farà tots els possibles per informar el client en el termini més curt possible i de la manera més convenient.

  • Si la cancel·lació es produeix en les quaranta-vuit (48) hores prèvies a la fixada per a l’inici del viatge, l’EMPRESA estarà obligada, a elecció del viatger, a proporcionar-li transport en un altre tren o un altre mitjà de transport en condicions equivalents a les pactades, o a tornar-li el preu pagat pel servei.
  • Quan el viatger fos informat de la cancel·lació del viatge en totes quatre (4) hores prèvies a l’inici del viatge, tindrà dret, a més, a una indemnització consistent en el doble de l’import del títol de transport.

  Interrupcions

  S'entén per interrupció del viatge la paralització d’aquest mentre s'estigui produint.
  En cas d'interrupció del viatge, l'EMPRESA està obligada a proporcionar transport al viatger, com més aviat millor, en un altre tren o mitjà de transport, en unes condicions equivalents a les pactades.
  A més, en cas que el temps d'interrupció sigui superior a una hora de durada, l'EMPRESA estarà obligada, si escau, a sufragar les despeses de manutenció i allotjament del viatger durant el temps que duri la interrupció.

  Retards

  En cas que es produeixi una modificació a l'horari previst al bitllet abans de la data de sortida, l'EMPRESA farà tots els possibles per informar el client en el termini més curt possible i de la manera més convenient.
   
  En cas que el viatger pateixi un retard d'almenys seixanta (60) minuts a l'estació d'arribada respecte de l'horari previst al bitllet, l'EMPRESA indemnitzarà el viatger per aquest retard, sense que el viatger perdi el dret de transport, en les condicions següents:

  Cinquanta per cent (50 %) de l’import del títol de transport utilitzat, en cas de retard en l’arribada a destinació superior a seixanta (60) minuts.
  Cent per cent (100 %) de l’import del títol de transport afectat, en cas de retard en l’arribada a destinació superior a noranta (90) minuts.
  Sense perjudici del previst anteriorment, l’EMPRESA podrà establir amb caràcter general indemnitzacions més favorables si ho estima convenient.

 15. Indemnització

  Les indemnitzacions es realitzaran mitjançant vouchers com a primera opció, i en metàl·lic en cas que el client rebutgi el voucher i sol·liciti expressament la devolució en metàl·lic.

 16. Exclusió de viatgers

  L’EMPRESA està facultada per excloure dels seus vehicles de transport els viatgers que, amb la seva conducta, alterin l’ordre dins del tren o que posin en perill la seguretat del transport.
  Podrà denegar-se també l'accés als vehicles de transport a les persones que no se sotmetin als controls de seguretat establerts per a l'accés als trens.
  Els passatgers exclosos no tindran dret al reemborsament del preu pagat pel títol de transport.

 17. Responsabilitat del transportista

  L’EMPRESA garanteix l’enllaç entre els seus trens, tret del que s’estableix per als trens de Rodalies i els altres serveis o productes pels quals s’indiqui.

  Els transbordaments amb altres mitjans de transport o trens de diferents companyies ferroviàries, a l'empara del bitllet combinat corresponent, es regularan segons el que disposa la legislació vigent, així com els acords i contractes signats entre les diferents companyies.

 18. Drets i obligacions dels viatgers

  Drets dels viatgers

  Els usuaris dels serveis proporcionats per l'EMPRESA gaudiran dels drets següents: 

  • Accedir a la publicació de l’horari dels serveis i dels preus corresponents amb l’antelació suficient. 
  • Contractar la prestació del servei ferroviari des de o fins a qualsevol de les estacions en què es rebin o baixin viatgers. 
  • Rebre el servei en les condicions de seguretat i qualitat adequades, que satisfacin, si escau, els preus que corresponguin en funció de les tarifes i taxes aplicables. 
  • Formalitzar un contracte de transport amb l'empresa ferroviària ajustat a la legislació vigent en matèria de transports terrestres i de defensa de consumidors i usuaris. 
  • Ser informats dels procediments establerts per resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb el transport ferroviari. 
  • Ser indemnitzats pels perjudicis que els causin, en cas d'incompliment per part de l'EMPRESA de les obligacions que li corresponen, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable. 
  • Ser informats de les pòlisses d'assegurança o fiançaments que l'EMPRESA tingui contractades per garantir la seva responsabilitat, informació que estarà a disposició dels viatgers a les oficines d'assistència i venda de bitllets de les estacions (Cases iryo), al lloc web www.iryo.eu, a l'aplicació mòbil, al Call Center, al portal d'agències de viatges, així com a altres canals de distribució autoritzats per l'EMPRESA.        
  • Ser informats de l'existència d'aquestes Condicions generals, que estaran a la seva disposició en els mateixos termes que figuren a l'apartat anterior.
  • Qualssevol altres que els reconeguin les normes vigents. 

  Els clients tindran igualment dret a reclamar per qualsevol incompliment del contracte de transport produït durant la prestació d'un servei de transport de viatgers i les reclamacions podran ser presentades tant a través de mitjans electrònics com físics, a les instal·lacions de venda de títols de transport, estacions o trens de l'EMPRESA que ho hagi prestat, en el termini de TRES (3) MESOS des que es tingués coneixement del fet que les va motivar.

  Obligacions dels viatgers

  Els usuaris dels serveis proporcionats per l'EMPRESA tindran, entre d'altres, les obligacions següents:

  • Tenir, durant el temps que duri el viatge, el títol de transport corresponent.
  • Atendre les indicacions que formuli l'EMPRESA quant a la correcta prestació del servei, així com el que s'indica amb aquesta finalitat als cartells col·locats a la vista a les instal·lacions i els cotxes.
  • Respectar les mesures i els controls que es puguin establir en matèria de protecció civil i seguretat.
  • El client haurà de prendre les precaucions necessàries i vetllar, en la manera que sigui possible, per la seva seguretat i la de les persones i animals sota la seva custòdia, així com per la seguretat de les seves pertinences.

  No es permet l'accés de viatgers als espais destinats per a ús exclusiu de l'EMPRESA, tret dels casos previstos o autoritzats. El pas per les àrees de servei només està permès si és necessari per al servei de viatgers.

  Està prohibit obrir les portes exteriors dels vehicles i pujar-hi o baixar-ne quan encara no s’hagin detingut completament.

  També està prohibit pujar o baixar pel costat contrari a l'establert per al servei de viatgers o per obertures diferents de les destinades a aquest efecte.

  També es prohibeix als viatgers utilitzar els equips del tren d’una altra manera i, en particular, els equips de seguretat que cal utilitzar únicament i exclusiva en cas d'una necessitat real.

 19. Situacions irregulars

  Es trobarà en situació irregular qualsevol client que no presenti un bitllet de tren vàlid segons les disposicions de les presents Condicions generals:

  • Bitllet illegible, imprès incorrectament o bitllet imprès o descarregat després de la lectura del codi de barres Aztec, que no és la darrera versió del bitllet emès per a una compra modificada posteriorment; o no pot ensenyar el bitllet pel qual es va fer la compra.
  • No disposa d’un títol de transport. 
  • Un bitllet verificat prèviament pel codi AZTEC.
  • Un bitllet ILSA que no es vàlid per al trajecte, data i hora del tren de l’EMPRESA en què pretén embarcar.
  • No pot presentar un document d’identitat acreditant que és la persona indicada en el bitllet així com la seva categoria d’edat o títol de família nombrosa corresponent a la tarifa aplicada, no podent aportar justificant del preu amb tarifa reduïda del seu títol de transport.
  • Estén el seu trajecte més enllà del que correspon al seu bitllet.
  • Utilitza un bitllet manipulat o falsificat. 
  • Ocupa un seient tenint un bitllet que correspon a un altre tipus de seient, si es nega a deixar-lo lliure immediatament i ocupar el seient correcte a requeriment de la tripulació.

 20. Força major

  El que es recull en aquestes Condicions generals no és aplicable quan es donin les causes d'exoneració expressament previstes a les Regles CIV per als diferents supòsits de responsabilitat.

 21. Servei d’atenció al client

  Totes les possibles sol·licituds d'informació, aclariments o queixes es podran enviar al Centre d'Atenció al Client a distància de l'EMPRESA, a través de www.iryo.eu, per tenir una traçabilitat de les peticions rebudes. 

  No obstant això, també es podrà remetre la sol·licitud per correu postal a les nostres oficines, l'adreça de les quals és Calle Méndez Álvaro, 56, 5a planta, 28045, Madrid. Així mateix, l'EMPRESA té un llibre/fulls de reclamació a disposició del client, qui podrà sol·licitar-los als assistents als trens i a les estacions.

  De la mateixa manera, es podrà accedir i descarregar el formulari oficial de full de reclamació de manera electrònica a través de www.iryo.eu.

  El Centre d'Atenció al Client respondrà en un mes i, si això no és possible, informarà el client del nou termini per fer-ho. Aquest termini no podrà superar els TRES (3) MESOS, a comptar des de la data de recepció de la reclamació.

 22. Protecció de dades

  Amb la finalitat de garantir el dret fonamental a la protecció de dades personals, s'informa els viatgers que, per a la prestació del servei de transport contractat, cal tractar les seves dades, per la qual cosa INTERMODALIDAD DE LEVANTE, S.A. haurà d'accedir i recollir les dades identificatives, els detalls del viatge o les preferències que manifesti quant a les condicions del transport. D'altra banda, només si el client ho autoritza, o sobre la base de la relació contractual, les dades personals també es podran utilitzar per rebre comunicacions comercials relacionades amb els serveis contractats amb l'EMPRESA. L'EMPRESA conservarà les dades dels clients d'acord amb els terminis assenyalats a la legislació específica que sigui aplicable en funció dels tractaments realitzats o, si escau, fins que el client sol·liciti la supressió de la seva informació o manifesti la seva oposició als tractaments aquí recollits. Les dades no seran comunicades a tercers excepte per obligació legal o requeriment per una autoritat administrativa o judicial. D'altra banda, les dades també es podran comunicar als col·laboradors que prestin un servei essencial dins del transport contractat a través de la venda del bitllet, com ara els serveis assistencials oferts a persones amb mobilitat reduïda o als serveis de càtering a bord.

  En virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d'ara endavant, «RGPD» o «el Reglament»), i la Llei 3/2018, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (d'ara endavant, «LOPDGDD»), els clients disposen dels drets següents:

  • Dret d’accés.
  • Dret de rectificació.
  • Dret de supressió.
  • Dret d’oposició.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.

  D'acord amb la normativa esmentada, i per garantir el compliment de les obligacions d'INTERMODALIDAD DE LEVANTE, S.A. com a responsable, s'ha adoptat i implementat un procediment que té per objecte gestionar les sol·licituds d'exercici de drets que rebin dels interessats amb la finalitat d'atendre-les i respondre-les en temps i en forma. Per exercir els drets de protecció de dades personals, el viatger haurà d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte «EXERCICI DE DRETS» a protecciondedatos@iryo.eu o dirigir-se a l’adreça següent: Calle Méndez Álvaro, 56, 5a planta, 28045, Madrid. Així mateix, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades al seu web www.aepd.es, en el cas que els vostres drets no s’hagin atès degudament. Igualment, podrà accedir en qualsevol moment a la nostra Política de privacitat actualitzada, a la pàgina: www.iryo.eu.

 23. Normativa aplicable

  • Directiva 2012/34/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre del 2012, per la qual s'estableix un espai ferroviari europeu únic.
  • Reglament (CE) 1371/2007 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril.
  • Llei 38/2015, del 29 de setembre, del sector ferroviari.
  • Reial decret 2387/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del sector ferroviari.